Privacy verklaring

 

Nicole Schenk RT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Nicole Schenk RT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

-         voor en achternaam

-         geslacht

-         geboortedatum

-         adresgegevens

-         telefoonnummer

-         email adres

-         bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Nicole Schenk RT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Nicole Schenk RT kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u ervan overtuigd bent dat Nicole Schenk RT zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het emailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:

Nicole Schenk RT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-de dienstverlening optimaal af te stemmen

-het afhandelen van de betaling

-u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:

Nicole Schenk RT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd: 

● personalia, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres                       : 5 jaar

● facturen en financiële administratie                                                          : 7 jaar 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Nicole Schenk RT verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt worden:

Nicole Schenk RT maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nicole Schenk RT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nicole Schenk RT reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nicole Schenk RT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd:

Nicole Schenk RT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail.