Algemene voorwaarden

 

1.                 Inspanningsverplichting

Nicole Schenk RT heeft als praktijk een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Nicole Schenk RT zich volledig in zal spannen zo goed mogelijk te remediëren en/of te coachen. De geleverde diensten worden afgestemd op het kind. Er wordt echter geen resultaat gegarandeerd. Nicole Schenk RT garandeert wel de kwaliteit van de hulp en verricht zijn werk zoals van een handelende zorgverlener verwacht mag worden.

2.                 Niet gehaalde doelen

In het geval dat gestelde doelen niet zijn bereikt, zal advies gegeven worden over mogelijkheden voor het vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van Nicole Schenk RT, dan wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.

3.                 Afspraken
Nicole Schenk RT is ambulant en heeft een praktijkruimte. Dit betekent concreet dat de medewerker bij uw kind op school komt of dat u/uw kind naar de praktijk komt. Dit wordt vooraf afgesproken met de ouder(s) met gezag.

 

4.      Verhindering

Afspraken dienen minimaal één uur van te voren te worden afgezegd (telefonisch of per sms/app). Afspraken niet of korter dan één uur van te voren afgezegd, worden in rekening gebracht. Tijdig afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht. Bij geen of niet tijdige annulering wordt de eerste maal 50% van de sessiekosten in rekening gebracht.5.                 Vervanging of beëindiging van de samenwerking
Nicole Schenk RT zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie. Bij langdurige afwezigheid  wordt in overleg gezocht naar een oplossing.


6.                 Opzegtermijn
Nicole Schenk RT hanteert geen opzegtermijn.

 

7.                 Tarieven
Bij Nicole Schenk RT gelden de tarieven zoals vermeld op de website. Nicole Schenk RT houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. U wordt hier vooraf over geïnformeerd.

Nicole Schenk RT declareert in uren, tenzij anders vastgelegd in contract of overeenkomst. U bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de tijd tijdens de bezoeken.

Het intakegesprek is kosteloos. Evaluatiegesprekken, handelingsplannen en evaluatie van handelingsplannen worden apart gefactureerd.  

 

8.                 BTW

Wanneer u Nicole Schenk RT betaalt via een geïndiceerd zorgbudget zoals het PGB, betaalt u geen BTW. Dat geldt ook voor remedial teaching. Over de tarieven voor remedial teaching wordt geen BTW berekend i.v.m. de onderwijsvrijstelling. 


 

 

9.              Betalingsverplichting

Nicole Schenk RT stuurt aan het einde van de maand een rekening over de diensten die in deze maand aan de opdrachtgever zijn geleverd. Nicole Schenk RT hanteert een betalingstermijn van tien dagen.
Nicole Schenk RT heeft het recht de overeenkomst beschreven in het verslag te annuleren op het moment dat rekeningen, na aanmaning niet zijn voldaan. Dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die dit met zich mee brengt berekent Nicole Schenk RT aan u door.

10.              Aansprakelijkheid

Bij Nicole Schenk RT bent u als ouders/verzorgers/instelling de opdrachtgever/werkgever voor het begeleidingstraject. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. U kunt Nicole Schenk RT niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.

Nicole Schenk RT is een professionele organisatie. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind, Nicole Schenk RT wettelijk verplicht is van deze keuzes melding te doen bij de daarvoor bestaande organisaties.

Nicole Schenk RT volgt de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

11.              Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Nicole Schenk RT is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening gewenst.

De ouder die ondertekent draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt hij/zij de consequenties daarvan draagt. Nicole Schenk RT kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

 

12.  Overleg en verstrekking gegevens aan school

Om de begeleiding zo optimaal te laten verlopen is het van belang dat Nicole Schenk RT overleg heeft met de leerkracht en de intern begeleider. Hieronder valt ook het uitwisselen van toetsgegevens van bijvoorbeeld LVS Cito, rapporten, onderzoeksverslagen. Door ondertekening van dit formulier geeft u hiermee toestemming. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan dient u dit van te voren aan te geven.

13.  Conflict

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen in eerste instantie tussen opdrachtgever en Nicole Schenk RT worden besproken. Mocht er een onoplosbaar conflict ontstaan van welke aard dan ook, verplichten beide partijen zich dit op te lossen door middel van juridische conflictbemiddeling-mediation. De kosten hiervan zullen door beide partijen voor een gelijk deel gedragen worden. Te allen tijde is het Nederlands recht van toepassing.

 

14.              Wijzigen voorwaarden

Nicole Schenk RT behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.

 

15.      Persoonsgegevens:

Nicole Schenk RT volgt de wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u Nicole Schenk RT toestemming om uw gegevens zoals genoemd in de privacyverklaring te gebruiken.